Хотели от ЙОП.БГ

Основно училище Васил Левски, Град Хисаря - Документи

Контакти

Основно училище Васил Левски

Град Хисаря, Община Хисаря
бул. Христо Ботев 61

Телефон: 033762175

Документи

САЙТЪТ НЕ СЕ ОБНОВЯВА, ПОРАДИ НЕПОДНОВЯВАНЕ.

Годишен план на училището за учебната 2019-2020 година

Правилник за дейността на училището - ПДУ

Етичен кодекс на училищната общност

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи